Trädgård à la Rosenholm

Lera, sand eller silt – att bestämma jordart

Mineraljordar kallas de jordar som har sitt ursprung i bergartsmaterial. Man kan säga att mineraljordar är basen i vanliga trädgårdsjordar, vilka är mer eller mindre uppblandade med organiskt material. Mineraljordar indelas i jordarter efter storleken hos mineralpartiklarna. Lera innehåller de allra minsta partiklarna som har en storlek på mindre än 0,002 mm medan sand har partikelstorlekar på mellan 0,06 och 2 mm. Mellan dessa fraktioner ligger den jordart som med ett modernt uttryck brukar kallas silt.

Helt osorterade jordarter kallas morän, men kan i princip ha liknande egenskaper som lera, silt eller sand beroende på i vilka proportioner de är blandade. Jordar med övervägande delar av lera eller silt håller vatten och näring bra, men är kalla. Sandjordar förlorar vatten och näring snabbt om de inte är kraftigt uppblandade med humusämnen.

Även för amatörer finns snabba och enkla sätt att avgöra vilken jordart marken består av. För att göra det behöver man gräva fram jord som har låg humushalt, det vill säga den jord som oftast ligger några decimeter under markytan. Rena mineral jordar är inte heller färgade av humus, oftast i bruna nyanser, på samma sätt som jorden i det översta markskiktet.

Jordarters konsistens brukar jämföras med olika livsmedel. Lera kan jämföras med margarin, silt med mjöl och sand med socker. En sandig jord är nog enklast att känna igen. I sand kan kornen ses med blotta ögat. Om man känner på sand så känns det kornigt, ungefär som vanligt socker. Det är lättast att identifiera sand när den är torr.

Den främsta egenskapen hos silt är att den lätt flyter ut när den är våt. Dåliga och gropiga vägar har ofta silt som underlag. Silt kan jämföras med mjöl. Blandas mjöl med för mycket vatten blir degen rinnande, blandas det med för lite vatten blir degen torr och hård medan lagom mycket vatten gör degen smidig och seg. Likadant uppför sig silt med olika vatteninnehåll. När en siltjord är torr pulvriseras den lätt mellan fingrarna, på samma sätt som mjöl.

Silt kan identifieras med skakprov:

1. Ta lite av jorden och lägg i handen. Om den är torr tillsätter du lite vatten så att den blir lite mer än bara fuktig.

2. Slut handen.

3. Skaka handen horisontellt i sidled, alternativt knacka med den andra handens fingrar på undersidan av handen.

4. Studera resultatet. Om det är silt flyter jorden ut och blir blank i ytan. Om man därefter knyter ihop handen hårt och kramar ut vatten blir ytan matt.

Skakprov

Lera kan identifieras med rullprov:

1. Ta lite av materialet, se till att det blir fuktigt och lägg det i handen eller på en plan yta.

2. Försök rulla ut det till en tunn tråd. Om den blir mindre än 2 mm tjock är det lera. Styv lera kan man rulla ut till under 1 mm i tjocklek om man är försiktig.

Rullprov