Trädgård à la Rosenholm

Odlingszon

Zonkarta

Zonkarta

Riksförbundet Svensk Trädgård har utarbetat ett system som indelar Sverige i åtta odlingszoner. Zon 1 utgörs av de mildaste delarna i landet medan zon 8 har det hårdaste odlingsklimatet. Zonsystemet används för alla vedartade växter, ju högre zon desto härdigare. När du handlar buskar och träd ska de vara märkta med vilken högsta odlingszon de går att odla i. Olika trädgårdsböcker och plantskolors kataloger är också bra källor för att få information om härdigheten hos de växter som du tänker odla.

Förr användes zonsystemet ofta för att ange också perenners härdighet, men det är mindre vanligt numera eftersom systemet är avpassat för vedartade växter. Perenner övervintrar endast under markytan och det är inte bara klimatet som avgör om de klarar vintern eller inte. Med ett djupt snötäcke och en väldränerad växtplats kan perenner klara sig bättre i en högre zon än i en lägre zon där snö saknas och växtplatsen vintervåt. Yrkesodlarnas perennagrupp har klassat perennerna i följande tre härdighetsgrupper:

Grupp A, mycket härdiga – kan odlas i hela landet.

Grupp B, härdiga – kan odlas i hela landet men kräver en skyddad och väldränerad växtplats för att säkert övervintra i de kallare delarna.

Grupp C, halvhärdiga – kan odlas i stora delar av landet men i de nordligare delarna krävs en ordentligt skyddad och väldränerad växtplats. Många av de här perennerna blommar för sent för att det ska vara intressant att odla dem norr om Mellansverige.

Förbättra zonen
I Puoltikasvaara i zon 8 trivs många perenner bra under den korta, ljusa sommaren. En del vanliga träd, som ornäsbjörken, Betula pendula ’Dalecarlica’, får däremot infrysta toppskott varje år. Startrampen för barnens skidbacke syns i bakgrunden.

I Puoltikasvaara i zon 8 trivs många perenner bra under den korta, ljusa sommaren. En del vanliga träd, som ornäsbjörken, Betula pendula ’Dalecarlica’, får däremot infrysta toppskott varje år. Startrampen för barnens skidbacke syns i bakgrunden.

Din tomts odlingszon är inte ristad i sten. Det finns en del du kan göra för att förbättra det lokala klimatet, mikroklimatet, och därmed förbättra odlingszonen ett halvt eller i allra bästa fall två steg. Skydd runt tomten, särskilt mot norr, i form av häckar och plank med springor minskar kyliga vindars framfart och gynnar mikroklimatet i din trädgård.

Ett annat sätt att förbättra känsliga växters möjlighet att klara vintern är att placera större stenar bredvid dem, något som också kan göras på ett designmässigt mycket tilltalande sätt.

Vinterfukt är en annan komponent som har stor inverkan på växters förmåga att klara vintern. De allra flesta växter, särskilt perenner och prydnadsgräs, är nämligen känsliga för stående vinterfukt och ofta är det vinterväta snarare än köld som tar kål på växterna. Genom att sörja för att dina växter står på mark med god dränering ökar du chansen för att mindre tåliga växter överlever vintern. Ett bra knep för att öka känsliga växters övervintringsmöjlighet är att plantera dem i upphöjda odlingsbäddar, vilka både förbättrar dräneringen och bidrar till att jorden värms upp snabbare på våren.

Odlingsklimatet kan variera kraftigt mellan olika delar av din tomt. Alldeles intill en skyddad södervägg kanske odlingszonen är ett steg bättre än i ett blåsigt och utsatt nordligt hörn av tomten. Skulle du dessutom ha en liten atriumgård i ditt hus skulle den i sin tur uppvisa ett ännu bättre mikroklimat än söderväggen.

Välj härdiga växter

Till trädgårdens stomme är det klokt att använda sig av vedartade växter som med god marginal är härdiga där man bor. Det är inte så roligt om träd och buskar som är viktiga för hela trädgårdens karaktär och miljö dör och lämnar ett tomt hål efter sig. En växt som odlas på gränsen till sin härdighet kan klara sig alldeles utmärkt i flera år, men kan sedan plötsligt stryka med när det kommer en riktigt kall vinter eller tidig vårvärme följd av kyla.

Om du gärna vill experimentera med mindre härdiga växter är det bättre att göra det när trädgården blivit mer uppvuxen och därmed fått ett bättre mikroklimat. När det väl blivit lummigt blir det också  lättare att stå ut med det tomrum och den besvikelse som en inte övervintrad växt skapar. De flesta trädgårdsstilar som går att skapa i zon 1 kan också skapas i högre zoner genom att mindre härdiga växter ersätts med härdigare av liknande utseende. Eftersom urvalet minskar i kallare odlingszoner kan det där bli svårare att hitta lämpliga ersättningsväxter för en viss trädgårdsstil. Finns ingen lämplig flerårig växt som passar går det oftast att hitta någon ettåring i stället. Alternativt kan man övervintra icke härdiga växter frostfritt inomhus. Temperaturen ska i så fall helst bara vara några få plusgrader.

Ljus och skugga